Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden A Guide to Leeuwarden

Een stadswandeling in Leeuwarden is de leukste manier om de stad te ontdekken. Ontdek Leeuwarden tijdens onze stadswandelingen met een gids. Kom mei ús en ûntdek alle skientme fan Ljouwert! Of gewoon in het Nederlands: ga met ons mee en ontdekt al het moois van Leeuwarden.

Deze werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van de voorwaarden zoals hieronder omschreven. 

1. Definities 

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 • Algemene voorwaarden: onderhavige Algemene voorwaarden van A Guide to Leeuwarden.
 • Tours: al hetgeen A Guide to Leeuwarden ten behoeve van een Bezoeker, binnen het kader van de Overeenkomst maakt, doet en/of onderneemt.
 • A Guide to Leeuwarden: A Guide to Leeuwarden die de Tours aan een Bezoeker aanbiedt en uitvoert en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65262875.
 • Overeenkomst: al hetgeen tussen A Guide to Leeuwarden en een Bezoeker is overeengekomen, inclusief eventuele wijzigingen en aanvullingen.
 • Bezoeker: ieder natuurlijk persoon met wie A Guide to Leeuwarden een Overeenkomst aangaat dan wel een aanbieding doet. 

2. Algemeen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen met A Guide to Leeuwarden zijn uitsluitend deze Algemene voorwaarden van toepassing. De Algemene voorwaarden strekken mede ten behoeve van derden die door A Guide to Leeuwarden worden ingeschakeld. 
 2. Alle aanbiedingen en verstrekte informatie door A Guide to Leeuwarden zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld. Kennelijke vergissingen en/of fouten in het aanbod binden A Guide to Leeuwarden niet.
 3. Een Overeenkomst komt tot stand indien A Guide to Leeuwarden een (online) boeking van een Bezoeker schriftelijk of elektronisch heeft bevestigd. Zolang een (online) boeking door A Guide to Leeuwarden niet aan de Bezoeker is bevestigd, heeft de Bezoeker de mogelijkheid om de Overeenkomst te ontbinden.

3. Wijzigingen

 1. A Guide to Leeuwarden heeft te allen tijd het recht Overeenkomsten te weigeren of aan de levering en/of uitvoering nadere voorwaarden te verbinden. 
 2. Wijzigingen in de Overeenkomst door een Bezoeker dienen tijdig en schriftelijk aan A Guide to Leeuwarden te worden meegedeeld. De wijzigingen in de Overeenkomst zijn van kracht door en vanaf de schriftelijke aanvaarding ervan door A Guide to Leeuwarden. Indien de wijzigingen hogere kosten veroorzaken worden deze een Bezoeker extra in rekening gebracht.

4. Uitsluiting herroepingsrecht 

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor deze dienst. Het betreft een dienst voor vrijetijdsbesteding waarvoor een vaste datum met de Bezoeker wordt afgesproken, daardoor vallen deze Tours onder de wettelijke uitzondering van het herroepingsrecht. Bij het aangaan van de overeenkomst is de Bezoeker hierover geïnformeerd. De verkoop is na bevestiging door A Guide to Leeuwarden definitief. 

5. Annulering

 1. De Bezoeker kan de Overeenkomst tot 48 uur voor aanvang van de Tour kosteloos annuleren door een mail te sturen naar aguidetoleeuwarden@gmail.com
 2. Indien de Overeenkomst binnen twee (2) dagen wordt geannuleerd, zal A Guide to Leeuwarden de helft van het bedrag bij de Bezoeker in rekening brengen.
 3. Indien de Overeenkomst binnen één (1) dag wordt geannuleerd of bij niet verschijnen van de Bezoeker(s), zal het volledige bedrag bij de Bezoeker in rekening worden gebracht.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en de tijdige annulering van de Overeenkomst ligt bij de Bezoeker. 

6. Inschakeling derden

Indien zulks naar het oordeel van A Guide to Leeuwarden noodzakelijk is, is A Guide to Leeuwarden gerechtigd om derden in te schakelen voor de Tours. Zo mogelijk en/of zonodig zal A Guide to Leeuwarden de Bezoeker hierover informeren.

7. Betaling

 1. Een Bezoeker dient de betalingen aan A Guide to Leeuwarden volgens de in de bestelprocedure en op de website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Indien een online betaling niet mogelijk is, kan in contant na de Tour bij de betreffende gids worden betaald of zal er een factuur naar de Bezoeker worden gezonden. 
 2. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting(en) door de Bezoeker, zal de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau. Alle bijkomende kosten worden bij de Bezoeker in rekening gebracht. 

8. Leveringstermijn(en)

 1. Door A Guide to Leeuwarden opgegeven termijnen gelden steeds bij benadering en gelden voor A Guide to Leeuwarden nimmer als fatale termijnen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
 2. De in de Overeenkomst opgenomen leveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst door A Guide to Leeuwarden geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan A Guide to Leeuwarden verstrekte gegevens. 

9. Uitvoering Tour

 1. A Guide to Leeuwarden zal zich inspannen om de Overeenkomst naar behoren en met zorg uit te voeren. Alle Tours worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis. 
 2. De Bezoeker zal A Guide to Leeuwarden voorafgaand aan de aanvang van de Tour alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn voor de Tour en waarvoor de Bezoeker aandacht wenst. 
 3. Alle Bezoekers van een Tour dienen tenminste 5 minuten voor aanvang van een Tour op de afgesproken plaats aanwezig te zijn. Indien een bezoeker te laat op de afgesproken plek aanwezig is, zal deze tijd van de tour tijd worden afgetrokken, dan wel kan de extra tijd door A Guide to Leeuwarden in rekening worden gebracht. 

10. Klachten

Klachten ten aanzien van de uitgevoerde Tours dienen binnen 5 dagen na de geleverde Tour per mail of via het contactformulier op de website kenbaar te worden gemaakt aan A Guide to Leeuwarden. Na verloop van deze termijn wordt de Bezoeker geacht haar instemming met de geleverde Tours te hebben gegeven. 

11. Publicatie 

Tijdens Tours van A Guide to Leeuwarden kunnen foto- en filmopnames worden gemaakt van de Bezoekers. De Bezoeker gaat er expliciet mee akkoord dat op en om een Tour beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt van bezoekers (en dus mogelijk ook van de Bezoeker) en dat deze worden verspreid via alle mogelijke mediakanalen. Indien de Bezoeker wenst dat gepubliceerde foto’s verwijderd moeten worden, kan de Bezoeker A Guide to Leeuwarden hiervan per mail op de hoogte stellen.

12. Privacy

A Guide to Leeuwarden houdt zich bij de uitvoering van de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst aan alle geldende wet- en regelgeving ten aanzien van de bescherming van de persoonsgegevens, die betrekking heeft op de Bezoeker. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens verwijst A Guide to Leeuwarden naar de privacyverklaring op de website.

13. Overmacht

 1. In geval van overmacht (waaronder maar niet beperkt tot slechte weersomstandigheden) heeft A Guide to Leeuwarden de mogelijkheid om een Tour te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum. Bij annulering door A Guide to Leeuwarden, zal het aankoopbedrag van de Tour aan de Bezoeker worden vergoed. 
 2. De Bezoeker kan ten opzichte van A Guide to Leeuwarden geen aanspraak maken op enige (schade)vergoeding anders dan de restitutie van het aankoopbedrag. 

14. Aansprakelijkheid

Deelnemen aan een Tour geschiedt geheel op eigen risico van de Bezoeker. A Guide to Leeuwarden is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen, dan wel verlies of diefstal van bezittingen van de Bezoeker tijdens de Tour. 

15. Overige bepalingen

Op alle rechtsbetrekkingen tussen A Guide to Leeuwarden en een Bezoeker is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de rechtbank Noord-Nederland is bevoegd om van geschillen kennis te nemen.